اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران
اتحادیه فرش ایران در ژاپن Persian Carpet Association in Japan

نوشتار

آیین های ژاپنی
« ستسوبون » یا مرزبندی زمستان و بهار

در کشور ژاپن که تنها کشور آسیایی عضو هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان است، آیین های فرهنگی کهن از یاد مردم نرفته و در زندگی روزمره آنها همچنان نمایان می باشد .
یکی از این آیین های فرهنگی، آیین « ستسوبون » است که همه ساله در روز سوم ماه فوریه سال میلادی   برگزاری می شود .
برگردان واژه ستسوبون در زبان پارسی، مرزبندی فصل می شود که نشان دهنده مرز میان زمستان و بهار است .
برپایه گاهشمار کهن ژاپن، فصل بهار از روز چهارم ماه فوریه «ریشون» آغاز می شود و بنابراین روز سوم فوریه واپسین روز فصل زمستان و یا یک روز پیش از آغاز سال نو است .
(یاداوری می شود که در گاهشمار کنونی میلادی ژاپن، سال نو در روز نخست ژانویه است)
از این رو در ژاپن روز سوم فوریه، مرز میان دو فصل زمستان و بهار دانسته می شود که به کشاورزان مژده نزدیک شدن پایان سختی های زمستان و آغاز شدن زمان کشت و کار می دهد .
گمان می رود این آیین کهن ژاپنی نشان دهنده این است که سرمای جانسوز زمستان، نمادی از سختی ها و رنج ها می باشد و فرا رسیدن بهار نمادی از خوشبختی و فراوانی است .
آیین ستسوبون در زندگی روزمره مردم ژاپن ویژه گی هایی دارد که بسیار قابل توجه می باشد .
یکی از این ویژه گی ها ، خوردن گونه یی خوراکی است که به آن « نوری ماکی » می گویند . نوری ماکی یک گونه سوشی دراز استوانه یی است که نمادی از درازای زندگانی است .


دیگر ویژه گی آیین ستسوبون در زندگی مردم ژاپن، پرتاب لوبیای بوداده سویا بسوی نمای یک دیو می باشد که نشان دهنده زدودن پلیدی و دور کردن گزند از خانواده است .
نام این آیین در ژاپن « مامه مکی » است .
این کار بدین گونه انجام می شود که نمای یک دیو پلید بر روی کاغذی نگارش شده و بر روی دیوار اتاق چسبیده می شود و سپس بسوی آن لوبیا پرتاب می گردد .
مامه مکی همچنین می تواند بدین گونه انجام شود که پدر خانواده با زدن ماسک دیو، نقش آن را بازی کند و سپس در برابر آماج شلیک لوبیاها از سوی بچه ها جای بگیرد .
پرتاب کنندگان لوبیا همزمان با کار پرتاب ، سرود زیر را می خوانند .


fuku wa uchi
خوشبختی و نیکی بیا تو

Oni wa soto
پلیدی و بدی برو بیرون

گفتنی است که پس از پرتاب نخود سویا بسوی نمای دیو، هر کسی باید نخودهای پرتاب شده را از روی زمین گردآوری کرده و به اندازه شمار سن خود آن را بخورد .
اینگونه آیین پرتاب لوبیای سویا ، نه تنها در خانه های مردم ژاپن ، که در پرستشگاه های شینتو و بودایی از سوی راهبان و یا پهلوانان کشتی سومو نیز انجام می گیرد .